Czy stracę prawo jazdy za jazdę na rowerze po alkoholu?

prawo jazdy a jazda na rowerze po alkoholu

Nie powinno już budzić wątpliwości, iż jazda na rowerze pod wpływem alkoholu może skutkować grzywną, czy nawet karą aresztu. Jednakże bardziej dolegliwą konsekwencją może się okazać utrata uprawnień do kierowania pojazdami. Czy w aktualnym stanie prawnym można stracić prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Na pytanie to jeszcze do niedawna nie było dość jednoznacznej odpowiedzi. Kwestę tę poruszył na początku 2018 r. Sąd Najwyższy. Sprawa dotyczyła kierowcy będącego w  stanie nietrzeźwości, wobec którego jeden z sądów rejonowych orzekł (obok kary grzywny w wysokości 300 zł) środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 6 miesięcy. Wobec niewniesienia środka odwoławczego wyrok uprawomocnił się.

Od powyższego wyroku kasację wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, który zarzucił wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie wobec obwinionego środka karnego w postaci 6 miesięcy zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w sytuacji, gdy zgodnie z powołanym przepisem można orzec jedynie zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. RPO wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie ponownie sądowi rejonowemu.

Na skutek powyższej skargi Sąd Najwyższy stwierdził, iż w przypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a KW, a więc polegające na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może zostać orzeczony za takie wykroczenie, nie dotyczy pojazdów mechanicznych.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli prowadziłeś pojazd niemechaniczny (np. rower) w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości sąd nie ma prawa orzec w twojej sprawie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Środek karny zastosowany przez sąd ograniczyć się może wyłącznie do zakazu prowadzenia pojazdów niemechanicznych.

W następnym poście odnajdziecie definicję pojazdu mechanicznego oraz pojazdu innego niż mechaniczny (pojazdu niemechanicznego).

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 618)

Zobacz też:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. , sygn. akt II KK 30/18

 

O autorze

Marcin Bartkiewicz

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *